Koordinátor BOZP na staveništi

Vztah

Koordinátor BOZP a zákon

Spolu se zákonem 309/2006 Sb., zákon o BOZP, ve znění zák. č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP v pracovněprávních vztazích, vznikla další odborně způsobilá osoba, a to koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi). O činnosti a povinnostech hovoří druhá a třetí část zmíněného zákona. Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají další povinnosti. Proto vám nabízíme službu odborně způsobilých koordinátorů BOZP na staveništi jak pro přípravné fáze projektů stavby, tak pro samotnou realizaci stavby.

Činnosti koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavby

 • Koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví
 • Koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
 • Koordinátor BOZP zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce
 • Koordinátor BOZP bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Fáze realizace stavby

 • Koordinátor BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně
 • Koordinátor BOZP bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností
 • Koordinátor BOZP bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav
 • Koordinátor BOZP bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků
 • Koordinátor BOZP bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací
 • Koordinátor BOZP bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
 • Koordinátor BOZP bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat

Povinnosti zadavatelů staveb

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., zákon o BOZP, ve znění zák. č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

Přípravná fáze stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb , nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., zákon o BOZP, ve znění zák. č. 88/2016 Sb.

 

Fáze realizace stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, kteří získali stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu staveb:

 • u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
 • u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

 

Koordinátor BOZP a projektant

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., zákon o BOZP, ve znění zák. č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP a zavázat projektanta ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

V praxi většinou zadavatel stavby přenechá výběr koordinátora BOZP pro přípravnou fázi projektantovi, který se zaváže dodat kompletní projektovou dokumentaci včetně Plánu BOZP.

Projektanta zavazuje vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP musí být součástí části „E“ projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby, vyžaduje-li si to stavba svým rozsahem a podmínkami.

Případy, kdy se zpracovává Plán BOZP:

Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., zákon o BOZP, ve znění zák. č. 88/2016 Sb.:
 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu
 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den
Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.:
 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m
 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů
 • práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení
 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
 • potápěčské práce
 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)
Plán BOZP obsahuje
 • základní informace o akci a účastnících výstavby
 • povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP
 • přehled základních opatření k zajištění BOZP
 • vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností
 • analýzy rizik jednotlivých činností
 • způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů
 • zásady požární ochrany při realizaci
 • dopravně provozní předpisy
 • zabezpečení staveniště
 • bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby

K výkonu funkce koordinátora BOZP se vztahuje především třetí část zákon č. 309/2006 Sb., zákon o BOZP, ve znění zák. č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a § 7, § 8 a příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích. Zařazení Plánu BOZP do projektové dokumentace předepisuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

právní předpisy

Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je velmi rozsáhlá a zahrnuje celou řadu zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, jak je vidět z následujícího ustanovení § 349 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který je tím základním předpisem:

„Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.“

Spolu se zákoníkem práce platí řada dalších předpisů upravujících tuto oblast. Mezi nejdůležitější patří zákon č. 309/2006 Sb., zákon o BOZP, ve znění zák. č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP, který zavádí požadavek na koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi).

Základními předpisy pro oblast požární ochrany (PO) jsou zejména zákon č. 133/185 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví upravuje oblast ochrany zdraví při práci, v úseku BOZP pak především řeší kategorizaci prací, a rizikové práce.

PŘEHLED PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ VZTAHUJÍCÍCH SE KE STAVBĚ
   • zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
   • zák.č. 309/2006 Sb., zákon o BOZP, ve znění zák. č. 88/2016 Sb.
   • zák.č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
   • zák.č.251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
   • zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
   • zák.č.458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
   • zák.č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
   • zák.č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zák.č. 150/2000 Sb.
   • zák.č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
   • č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
   • č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
   • Nař.vl.č.201/2010 Sb., o evidenci a hlášení pracovních úrazů
   • Nař.vl.č.495/2001 Sb., o poskytování OOPP
   • Nař.vl.č.378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení
   • Nař.vl.č.168/2002 Sb., způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky
   • Nař.vl.č.101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
   • Nařízení vlády č. 375/ 2017 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
   • Nař.vl.č.362/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky
   • Nař.vl.č.591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
   • Nař.vl.č.361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci
   • ČSN ISO 12480-1 – provoz ZZ vč. Požadavků na systém bezpečné práce
   • ČSN 73 8101 – lešení, společná ustanovení
   • ČSN 73 8102 – volně stojící a pojízdná lešení
   • ČSN 73 8106 – ochranné a záchytné konstrukce
   • ČSN EN 361 – OOPP proti pádu z výšky
   • ČSN EN 358 – bezpečnostní polohovací pás
   • ČSN EN 363 – prostředky ochrany proti pádu
   • ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení
   • ČSN 75 5401 – zemní práce
   • Návod k obsluze montážních plošin
   • Návod výrobce k vybranému systémovému lešení