Komplexní služby
v oblasti BOZP

BOZP

Bezpečnost práce

Každá společnost musí plnit legislativní požadavky v oblasti BOZP. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty.

Následující služby v oblasti BOZP poskytujeme jednotlivě při jednorázové spolupráci nebo v cenově zvýhodněné nabídce komplexních služeb pro dlouhodobou spolupráci.

Vstupní audit BOZP

Prvním krokem k vybudování funkčního systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP ve vaší společnosti je provedení auditu. V rámci auditu se ověřuje plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a na základě výstupů se zpracovávají navržená opatření vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků. V rámci vstupního auditu jsou současně získány informace pro zpracování dokumentace BOZP.

Dokumentace BOZP

V současné době jsou na zaměstnavatele kladeny poměrně vysoké nároky na vedení dokumentace o zajišťování bezpečnosti práce. Mezi požadované dokumenty patří zejména:

 • identifikace a hodnocení rizik
 • kategorizace prací
 • směrnice pro řízení BOZP v podniku
 • směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
 • směrnice pracovní úrazy
 • evidence pracovních úrazů
 • osobní karty BOZP zaměstnanců
 • traumatologický plán
 • harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
 • směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
 • bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • provozní řád
 • dopravní řád
 • místní řád skladu

V případě speciálních požadavků, které bude vyžadovat konkrétní provoz, zpracujeme dokumentaci dle vašich potřeb.

Revize a další služby

Se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP na pracovišti souvisí i revize technických zařízení a zajištění pracoviště bezpečnostními tabulkami a značeními. Dále i vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP).